บริการของเรา

บริการรายบุคคล

  • ประเมินและวางแผน
  • ให้การปรึกษา
  • ศิลปะบำบัด
  • แผนสู่การหายดี

กิจกรรมกลุ่ม

  • กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตและสังคม เช่น ศิลปะ ทำอาหาร ทำสวน ทำความสะอาด ร่วมกิจกรรมในชุมชน
  • เรียนรู้เพื่อไปสู่สุขภาวะ เรื่องการคืนสู่สุขภาวะ (Recovery) และการสร้างเสริมความสัมพันธ์กับตนเองและผู้อื่น (Enriching your relationship with yourself and others)  ทำแบบฝึกหัด Pathway to Recovery
  • ส่งเสริมเรื่องการศึกษา เช่น การอ่าน เรียนภาษาอังกฤษ วางแผนการเรียน
  • กิจกรรมเพื่อผ่อนคลาย เช่น ออกกำลังกาย โยคะ รำกระบอง ร้องเพลง ดนตรี
  • ฝึกฝนทักษะอาชีพ >> Make a Living