Make a Living

         Make a Living แปลว่าการสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของ Living คือการฝึกให้สมาชิกสามารถพึ่งตัวเอง และยืนหยัดเลี้ยงชีพได้ด้วยตัวเองในสังคม 

         Make a Living ค้นหาศักยภาพของสมาชิก ช่วยส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ ประชาสัมพันธ์ และหาตลาดออกสู่สังคม  การทำงานประดิษฐ์นอกจากเป็นการพัฒนาฝีมือ ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพ ความมั่นใจ และสามารถพัฒนาเป็นอาชีพต่อไปได้  งานประดิษฐ์แต่ละชิ้นจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนไปตามความต้องการของสมาชิกหรือ sponsor ให้การสนับสนุน