การจัดการความเจ็บป่วย และ คืนสู่สุขภาวะ ครั้งที่ 1

ขอเชิญร่วมอบรม

การจัดการความเจ็บป่วยและคืนสู่สุขภาวะ ครั้งที่ 1

โดย

พ.ญ. พัชรินทร์ ผลิพัฒน์

 วันอังคารที่ 13, 27 กุมภาพันธ์ 2561

              13, 27 มีนาคม 2561

                10, 24 เมษายน 2561

เวลา 13:00 น. - 15:00 น.

สถานที่ สมาคมเสริมสร้างชีวิต

โทร. 063-740-2393

specialtag: