สิทธิมนุษยชนกับสิทธิพลเมืองของผู้อยู่กับโรคจิตเวช

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย

กฎหมายว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนกับสิทธิพลเมือง

โดย

ผศ. อานนท์ ศรีบุญโรจน์

จบการศึกษาปริญญาตรี และ โท (เกียรตินิยมอันดับ 2)

สาขากฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

สถานที่ ชั้น 3 อาคาร 341 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ในวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561

เวลา 13.30 น. - 15.30 น.

โทร. 064 258 9358, 063 740 2393 

specialtag: