“ ลิฟวิ่งเป็นเพื่อนร่วมทางของผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเวช
ในการพัฒนาสุขภาวะ การฝึกอาชีพ และเชื่อมโยงคนในสังคม
ให้เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทางด้านจิตเวชอย่างยั่งยืน ”