สนับสนุนสินค้าลิฟวิ่ง

ทุกผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากผลงานของผู้ป่วยจิตเวชที่ค้นพบจุดแข็งและศักยภาพจากกระบวนการฟื้นฟูสู่สุขภาวะ เรามุ่งมั่นทำธุรกิจอย่างซื่อตรงและเป็นธรรม เน้นคุณภาพ ประโยชน์ใช้สอย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างรายได้และอาชีพให้สมาชิกสามารถพึ่งพาตนเองได้