สนับสนุนการจ้างงาน

ให้อาชีพ ให้โอกาส ให้ชีวิต

ลิฟวิ่งขอเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมสนับสนุนการฝึกอาชีพและการจ้างงานผู้พิการทางจิต ตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

โทร. 064 258 9358, 063 740 2393