เกี่ยวกับเรา

Living For Recovery from Mental Challenge

เพื่อการคืนสู่สุขภาวะจากโรคจิตเวช

ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้ประสบปัญหาด้านจิตเวชนับ 10 ล้านคนส่งผลกระทบต่อชีวิตอย่างรอบด้านโดยมีสถิติว่าเป็นผู้ป่วยไบโพลาร์1 ล้านคนซึมเศร้า2ล้านกว่าคนโรควิตกกังวล2ล้านกว่าคนและจิตเภทอีก3แสนกว่าคนในขณะที่บริการด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ประสบปัญหาด้านนี้กลับมีจำกัดและขาดตอนเพราะยังมีผู้ป่วยที่เข้าไม่ถึงการรักษาจำนวนมากรวมถึงบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจิตแพทย์พยาบาลจิตเวชนักจิตบำบัดนักจิตวิทยาคลินิกนักกิจกรรมบำบัดมีจำนวนน้อยไม่สอดคล้องกับจำนวนผู้ป่วย

อีกทั้งการดูแลที่เน้นเรื่องยาเป็นหลักแต่ผู้ป่วยและครอบครัวต้องดิ้นรนหาทางสร้างชีวิตขึ้นใหม่อีกครั้งด้วยตนเองหลายคนจึงวนเวียนเข้าออกโรงพยาบาลหลายคนออกจากบ้านไปเร่ร่อนอยู่ตามถนนหนทางหลายคนหลุดออกจากสถาบันการศึกษาและการทำงานคนเหล่านี้ทุกข์หนักอยู่ในซอกมุมของตนเองส่วนใหญ่โดดเดี่ยวไร้สิทธิไร้เสียงยากจะสื่อสารให้ใครเข้าใจจึงไม่มีเครือข่ายสนับสนุนสังคมมองคนเหล่านี้อย่างไม่เข้าใจขาดความรู้และมีทัศนคติเชิงลบจากการตอกย้ำผ่านสื่อต่างกลายเป็นตราบาปซ้ำเติมความเจ็บป่วยที่มีอยู่ทำให้หลายคนที่อาการรุนแรงเรื้อรังไม่มีโอกาสได้รับการฟื้นคืนสู่สุขภาวะในขณะที่ปัญหาด้านจิตใจในสังคมนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกที

ลิฟวิ่ง... เราคือใคร

ลิฟวิ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2559 โดยกลุ่มคนเล็กๆที่มองเห็นเข้าใจและเป็นส่วนหนึ่งที่ประสบปัญหาดังกล่าวโดยเรามีความเชื่อว่า “มนุษย์มีคุณค่ามีสิทธิมีศักยภาพสามารถเติบโตสร้างสรรค์ชีวิตและชุมชนที่ดีงามร่วมกันแม้มีโรคจิตเวช”

จากการทำงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของจิตแพทย์ผู้ดูแล และผู้ป่วย เพื่อนำความรู้ความสามารถประสบการณ์ และทรัพยากรต่างๆมาร่วมกันก่อตั้งศูนย์พัฒนาสุขภาวะผู้ป่วยจิตเวช (Living Recovery Center) ให้บริการโดยใช้หลักสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานบนแนวทางที่มุ่งการคืนสู่สุขภาวะ (Recovery Oriented Approach) และจดทะเบียนเป็น สมาคมเสริมสร้างชีวิต (Living Association) ในปีเดียวกันนั้นเอง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 บริษัท ลิฟวิ่งวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (Living Social Enterprise Co., Ltd.) ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมโดยนำผลกำไรทั้งหมดมาใช้ขับเคลื่อนภารกิจการคืนสุขภาวะให้ผู้ป่วยจิตเวช ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นผลงานจากการสร้างสรรค์ของผู้ป่วยจิตเวชสู่สังคม

ลิฟวิ่งมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสนับสนุนการคืนสู่สุขภาวะของผู้ป่วยจิตเวช โดยให้บริการแบบมุ่งสู่สุขภาวะอย่างยั่งยืน และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยจิตเวชมีส่วนร่วมในงานของเราในทุกด้านทุกขั้นตอน โดยมีเราเดินเคียงข้างไปดั่งเพื่อนร่วมทาง การคืนสู่สุขภาวะของผู้ป่วยจึงเป็นไปได้ และเป็นการลงทุนที่มีผลตอบแทนเป็นชีวิตที่สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมอย่างมีคุณค่า

“ในการดำเนินงานทุกอย่าง ศูนย์กลางของเราอยู่ที่การพัฒนาสุขภาวะของผู้ป่วยจิตเวช ในแนวทางที่มีสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐาน เราเคารพ คุ้มครอง และดูแลพิทักษ์สิทธิ ทั้งระดับบริหาร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และคู่ค้าของเรา ผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานของเรามุ่งรักษาสิ่งแวดล้อม และความโปร่งใส ยุติธรรมในทุกด้าน" 

 “เราเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติต่อความแตกต่างหลากหลาย และให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น คุ้มครองมิให้เกิดการละเมิดสิทธิของทุกคนที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมให้ทุกคนได้รับสิทธิของตน”

 ปรัชญา

มนุษย์มีคุณค่า มีสิทธิ มีศักยภาพ  สามารถเติบโต สร้างสรรค์ชีวิตและชุมชนที่ดีงามร่วมกัน แม้มีโรคจิตเวช 

พันธกิจ (Mission)

เรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะสนับสนุนการคืนสู่สุขภาวะ (Recovery) ของผู้ป่วยจิตเวชแบบองค์รวม สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยจิตเวช ผลิตภัณฑ์และบริการของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม พร้อมเชื่อมโยงคนในสังคมให้เกิดทัศนคติเชิงบวก เพื่อรวมพลังกันแก้ไขปัญหาด้านจิตเวชอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (Vision)

เราอยากเห็นสังคมซึ่งผู้คนหลากหลายรวมทั้งผู้ป่วยจิตเวชมีคุณภาพชีวิตที่ดีเกื้อกูลกันร่วมกันขับเคลื่อนสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นสุขอย่างยั่งยืน

ค่านิยม (Values)

S = Strength เน้นจุดแข็ง

O = Opportunity ให้โอกาส

L = Learning ใฝ่เรียนรู้

C = Collaboration ร่วมมือกัน

A = Advocacy พิทักษ์สิทธิ

R = Relationship สานสัมพันธ์

E = Environment รักษ์สิ่งแวดล้อม

หลักความสัมพันธ์  5 ข้อ 

ในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ ลิฟวิ่งความสำคัญกับการเรียนรู้ความสัมพันธ์ที่เคารพสิทธิมนุษยชนร่วมมือกันการให้โอกาสแต่ละคนที่จะพัฒนาจุดแข็งจนเต็มศักยภาพโดยมีหลักการอันเป็นข้อตกลงร่วมกันของชุมชนที่จะใช้เป็นกรอบและวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ในใจเจ้าหน้าที่และสมาชิกทุกคนดังนี้

1. ทุกคนมีคุณค่ามีสิทธิมีเสียงทุกเสียงมีความหมายเราเคารพกันและกัน

2. ทุกคนมีความฝันเราสนับสนุนกันให้ตัดสินใจและลงมือทำตามความฝันด้วยตนเอง

3. ความเจ็บป่วยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตเรายอมรับและสนับสนุนกันให้คืนสู่สุขภาวะ

4. เราเชื่อมั่นในจุดแข็งของทุกคนว่าสามารถพัฒนาจนเป็นที่ไว้วางใจได้แม้เขายังไม่เชื่อมั่นในตนเอง

5. เราไวต่อความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นเราจึงสื่อสารกันแบบใจถึงใจ

องค์กรพันธมิตรที่ร่วมสนับสนุนเรา

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ๐ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ๐ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม ๐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ๐ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๐ กรมส่งเสริมธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ๐ สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ ๐ โรงพยาบาลศรีธัญญา ๐ สถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา ๐ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ๐ สมาคมสายใยครอบครัว ๐ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ๐ Amor Bangkok ๐ พรานพอเพียง ออร์แกนิค ไลฟ์สไตล์ & ฟาร์ม ๐ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่งเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ๐ อมรินทร์พริ้นติ้ง ๐ มูลนิธินวัตกรรทางสังคม ๐ เครือขายคนพิการรักสุขภาพ ๐ Healthy Forum ๐ Transforming Community for Inclusion ๐ Bapu Trust ๐ แหล่งดูงานด้านบริการแบบมุ่งการคืนสู่สุขภาวะของนักวิชาชีพด้านจิตเวช เช่น แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาพยาบาล และนักวิชาชีพต่าง ๆ