เกี่ยวกับเรา

 วิสัยทัศน์

ลิฟวิ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเวช  ในเส้นทางคืนสู่สุขภาวะและการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

 

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางของผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเวช และคนพิการทางจิตสังคม ในการพัฒนาสุขภาวะ สนับสนุนการศึกษา การฝึกอาชีพ และเชื่อมโยงคนในสังคมให้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาภารกิจนี้อย่างยั่งยืน

 

 

ผลลัพธ์ทางสังคม

 

“การคืนสู่สุขภาวะเป็นไปได้” 

“Recovery is possible.”

ลิฟวิ่งสร้างสรรค์ทุกสิ่งโดยมุ่งหมายจะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีประสบการณ์ตรงกับโรคจิตเวช คือ เปิดโอกาสให้ได้รับการพัฒนาสุขภาวะและมีที่ยืนในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียม สิ่งเหล่านี้เป็นแกนของทุกสิ่งที่เราทำ ซึ่งแปลออกมา เป็นการเรียนรู้ การฝึกอบรมพัฒนาอัตลักษณ์ในเชิงบวก การดูแลตนเอง การทำงานอาชีพ และการอยู่ร่วมกันในสังคม

 

ผลที่เกิดขึ้นคือ เมื่อผู้มีประสบการณ์ตรงกับโรคจิตเวชมีสุขภาวะ ครอบครัวและคนรอบข้างก็มีความสุขมากขึ้น สังคมได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าคืนมา มีความปกติสุขมากขึ้น อันเป็นต้นทุนที่มีค่าทางเศรษฐกิจ

 

นอกจากนี้ จากการที่ลิฟวิ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งผลงานวิจัยถอดบทเรียน สร้างโมเดลการเรียนรู้ ก็จะทำให้สามารถนำแนวทางบริการนี้ขยายออกไปสู่ชุมชนที่กว้างขวางขึ้น

 

พลิกชีวิตคน เพื่อ พลิกฟื้นสังคม