ธุรกิจเพื่อสังคม

การมีงานทำ ทำให้คนคนหนึ่งจะมีที่ยืนในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี เพราะมีรายได้เลี้ยงชีพ และยังได้พัฒนาศักยภาพ ได้ติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนในสังคม จึงเกิดเป้าหมายชีวิตและตระหนักในคุณค่าแห่งตน

การฟื้นฟูทักษะการทำงานและการประกอบอาชีพ เป็นหนึ่งในแนวทางการฟื้นฟูเพื่อคืนสู่สุขภาวะให้กับผู้ป่วยจิตเวช (Recovery) ที่ลิฟวิ่งดำเนินการมาโดยตลอด เพื่อให้สมาชิกซึ่งเป็นผู้ประสบปัญหาด้านจิตเวชสามารถกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ มีบทบาทที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ ด้วยการทำงาน มีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงดูและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วยลดภาระของครอบครัว รวมถึงสังคมและประเทศชาติที่ต้องใช้งบประมาณในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเป็นจำนวนมากในแต่ละปี

โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพอิสระของลิฟวิ่ง  มีแนวคิดหลักเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจระดับบุคคล และส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพให้เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม สามารถสร้างรายได้ในการดำรงชีพ เกิดการพึ่งพาตนเอง และยังช่วยให้สนับสนุนการฟื้นฟูเพื่อคืนสู่สุขภาวะ (Recovery) ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ด้วยการสร้างต้นแบบความสำเร็จของผู้ป่วยจิตเวชที่คืนสู่สุขภาวะ และมีอาชีพที่มั่นคงในระยะยาวได้ให้เกิดขึ้น จนเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม

นอกจากนี้ ยังเกิดจากการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 และปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลกระทบให้คนจำนวนมากถูกเลิกจ้าง หันมาประกอบอาชีพอิสระกันมากขึ้น โดยลิฟวิ่งเชื่อว่า ผู้ป่วยจิตเวชทุกคนมีจุดแข็ง ศักยภาพ และความสามารถเฉพาะบุคคล หากได้รับการส่งเสริมทักษะพื้นฐานที่เหมาะสม และได้ลงมือปฏิบัติ โดยมีผู้สนับสนุนโครงการเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา แนะนำ และคอยช่วยสนับสนุน

ลิฟวิ่งจึงกำหนดหลักสูตรในโครงการฝึกอาชีพอิสระขึ้นมา 3 โครงการ ได้แก่ ศิลปกรรมและงานฝีมือ อาหาร เบเกอรี และเครื่องดื่ม และเกษตรอินทรีย์ในเมือง ในปี 2563 ได้นำทั้ง 3 หลักสูตรมาทดลองปฏิบัติแล้วใน Job Club โดยให้สมาชิกสมัครเข้าพัฒนาทักษะแต่ละด้านตามความสนใจ ซึ่งได้รับการตอบสนองในระดับที่ดีมาก ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ และได้รับแรงบันดาลใจ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล มีโอกาสที่จะนำความรู้และความชำนาญนี้ไปต่อยอดเป็นอาชีพได้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. สนับสนุนให้ผู้ป่วยกลับคืนสู่สังคมตามกระบวนการฟื้นฟูตามแนวทางคืนสู่สุขภาวะ (Recovery)
  2. ส่งเสริมความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพให้กับผู้ป่วยจิตเวชที่สนใจ ได้มีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระ เกิดการพึ่งพาตนเอง ช่วยลดภาระและปัญหาของสังคม
  3. ส่งเสริมการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความคิด ด้านบุคลิกภาพ ด้านจิตใจ จากการประกอบอาชีพที่ต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
  4. ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว
  5. ลดการตีตรา หรือทัศนคติด้านลบต่อผู้ป่วยจิตเวช