งานเพื่อสังคม

ศูนย์พัฒนาสุขภาวะผู้ป่วยจิตเวชลิฟวิ่ง

Living Recovery Center

ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการคืนสู่สุขภาวะบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนของสมาชิก เราใช้แนวทางบริการแบบมุ่งสู่สุขภาวะ (Recovery Oriented Service: ROS) ซึ่งมีองค์ประกอบ 10 ประการ คือ เป็นบริการที่เป็นองค์รวม เน้นจุดแข็ง ออกแบบด้วยตัวผู้รับบริการเอง เส้นทางของแต่ละคนก็มีลักษณะเฉพาะ ทุกคนรับผิดชอบการคืนสู่สุขภาวะของตนเอง ขณะเดียวกันก็มีเพื่อนร่วมทางที่อยู่ในเส้นทางคืนสู่สุขภาวะเคียงข้างกันไป (Peer Support) เราเคารพรับฟังกัน แม้บางครั้งเส้นทางนี้ไม่ได้ดีขึ้นเสมอไป อาจมีลักษณะวนเวียน แต่เราก็เสริมพลังแก่กันและกัน และก็ยังเป็นเส้นทางที่เปี่ยมความหวังเสมอ

เราเปิดรับผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการบำบัดรักษาจากจิตแพทย์แล้ว มาเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน เริ่มจากทักษะชีวิต ศิลปะบำบัด สิทธิมนุษยชนและการเป็นพลเมือง ชมรมอาชีพ (Job Club) และการผลัดเปลี่ยนกันเรียนรู้การทำงานในหน่วยต่างๆ เช่น งานสำนักงาน การเกษตร เบเกอรี ศิลปหัตถกรรม การทำความสะอาดอาคารสถานที่ การผลิตงานเขียนเพื่อใช้ในสื่อต่าง ๆ และที่สำคัญ สำหรับสุขภาพองค์รวมยิ่งคือ การเล่นกีฬา การเล่นบอร์ดเกม เพื่อสันทนาการและพัฒนาสมอง การออกไปทัศนศึกษาและบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมหนึ่งที่เราตระหนักในความรับผิดชอบและภาคภูมิใจ คือ การดูแลสิ่งแวดล้อม เราแยกขยะ ลดขยะ และนำกลับมาใช้ใหม่

   .